Zaloguj | Załóż konto

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki składniki masy upadłości w Działki i grunty

Informacje

proponowana cena: 10000000

możliwość negocjacji: nie

imię: Syndyk

telefon stacjonarny:

telefon komórkowy: 506-144-443

wiadomość na: a.maseliprev-med.pl

godziny kontaktu: od 08:00 do 15:00

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, składników masy upadłości SKI – BESKIDY Sp. z o.o. w Zwardoniu, jako całości, na podstawie art. 322 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 23 kwietnia 2018 roku sygn. akt VI GUp 1/15 lik za cenę nie niższą niż 10.000.000,00 zł netto.

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo Upadłego w rozumieniu artykułu 551 Kodeksu Cywilnego, w skład, którego wchodzą:
• Nieruchomość gruntowa składająca się z kompleksu działek objętych Księgami Wieczystymi numer BB1Z/00143851/2 oraz BB1Z/00135477/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 71 581 m², na którym znajduje się stok narciarski wraz z infrastrukturą, położona w Zwardoniu na stoku góry „Rachowiec Mały” o wartości oszacowania 12.046.100,00 zł netto.
• Ruchomości według poniższego wykazu:

Lp. Nazwa Wartość oszacowania netto
1 Ratrak Pisten Bully 300 138.000,00
2 Ratrak (bez oznaczeń) 14.500,00
3 Skuter Lynx Adwenture GT Rotax 600 HO E-TEC 40.000,00
4 Zabezpieczenia i akcesoria 53.000,00
5 Toaleta przenośna 46.000,00
6 Zmywarka gastronomiczna 4.000,00
7 Bemar stołówkowy wodny z podstawką ze stali nierdzewnej 4.200,00
8 Szafka metalowa ze stali nierdzewnej 1.900,00
9 Pozostałe drobne wyposażenie 11.500,00

Wartość przedmiotu przetargu została określona na łączną kwotę 10.000.000,00 zł netto.

Zastrzega się również, że należności przysługujące upadłemu oraz wartości pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych upadłego nie stanowią przedmiotu sprzedaży.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – VI GUp 1/15 lik postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku SKI - BESKIDY Sp. z o.o. w up. lik. z siedzibą w Zwardoniu – NIE OTWIERAĆ” w biurze syndyka w Bielsku-Białej, przy ul. Kamińskiego 1a w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do godziny 15:00.
2 Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto 38 1020 1390 0000 6802 0471 3675 bank PKO BP S.A.
3 Przedłożenie oświadczenia oferenta, w którym zobowiąże się on do przedłożenia pisemnej zgody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na przeniesienie na nabywcę przedmiotu przetargu wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej przez upadłego umowy przyznania pomocy nr 02962-69230-OR1200898/11 z dnia 26.02.2013 roku w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed uzgodnioną datą zawarcia umowy przeniesienia własności przedmiotu przetargu.
4 Przedłożenie oświadczenia oferenta, w którym zobowiąże się do przejęcia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie upadłego na zasadach artykułu 231 Kodeksu Pracy.

5 Oferta zakupu musi zawierać:
a. Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),
b. Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta,
d. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto) osobno dla każdej pozycji,
e. Sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe,
f. Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
g. Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży, gdy ma to zastosowanie,
h. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
i. Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
j. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,
k. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,
l. Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.
m. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy lub nie przedłoży wymaganej warunkami przetargu zgody opisanej w sekcji I punkt 3 warunków przetargu, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości
n. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego,
o. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.
p. Zastrzega się termin trzech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.
q. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
r. Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,
s. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,
t. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,
u. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

a) Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,
b) Przedstawicielem upadłego,
c) Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b

II. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka. O wyborze oferenta syndyk powiadomi bezpośrednio podmioty, które złożą ofertę oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej http://www.syndykslask.pl.

III. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 506-144-443 oraz w aktach sprawy VI GUp 1/15 lik, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała.

Inne ogłoszenia użytkownika

Wyłonienie podmiotu do zawarcia umowy dzierżawy…

Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym,…

szczegóły ogłoszenia | data: 20 marzec 2019 10:52

AKTUALIZACJA - Odwołanie przetargu pisemnego nieograniczonego…

OGŁOSZENIE Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, odwołuje przetarg pisemny,…

szczegóły ogłoszenia | data: 12 czerwiec 2018 15:07

Syndyk ogłasza przetarg na składniki masy upadłości

OGŁOSZENIE Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony…

szczegóły ogłoszenia | data: 18 styczeń 2018 10:59

Przetarg na sprzedaż składników masy upadłości…

OGŁOSZENIE Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony…

szczegóły ogłoszenia | data: 28 kwiecień 2017 13:45

Dodawaj ogłoszenia za darmo!
Dla wszystkich bez żadnych ograniczeń!