Zaloguj | Załóż konto

przetarg pisemny nieograniczony - składniki masy upadłości w Działki i grunty

Informacje

proponowana cena: 9500000

możliwość negocjacji: tak

imię: Syndyk Masy

telefon stacjonarny:

telefon komórkowy: 506-144-443

wiadomość na: a.maseliprev-med.pl

godziny kontaktu: od 08:00 do 15:00

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, składników masy upadłości SKI – BESKIDY Sp. z o.o. w Zwardoniu, na podstawie art. 322 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 8 kwietnia 2019 roku sygn. akt VI GUp 1/15 lik za cenę nie niższą niż 9.500.000,00 zł netto.

Przedmiotem przetargu są składniki przedsiębiorstwa Upadłego w postaci:
• Nieruchomości gruntowej składająca się z kompleksu działek objętych Księgami Wieczystymi numer BB1Z/00143851/2 oraz BB1Z/00135477/7 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żywcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 71 581 m², na którym znajduje się stok narciarski wraz z infrastrukturą, położona w Zwardoniu na stoku góry „Rachowiec Mały” o wartości oszacowania 12.046.100,00 zł netto.
• Ruchomości według poniższego wykazu:

Lp. Nazwa Wartość oszacowania netto
1 Ratrak Pisten Bully 300 138.000,00
2 Ratrak (bez oznaczeń) 14.500,00
3 Skuter Lynx Adwenture GT Rotax 600 HO E-TEC 40.000,00
4 Zabezpieczenia i akcesoria 53.000,00
5 Toaleta przenośna 46.000,00
6 Zmywarka gastronomiczna 4.000,00
7 Bemar stołówkowy wodny z podstawką ze stali nierdzewnej 4.200,00
8 Szafka metalowa ze stali nierdzewnej 1.900,00
9 Pozostałe drobne wyposażenie 11.500,00


Cena wywoławcza została określona na łączną kwotę 9.500.000,00 zł netto. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

Zastrzega się również, że należności przysługujące upadłemu oraz wartości pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych upadłego nie stanowią przedmiotu sprzedaży.


I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – VI GUp 1/15 lik postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku SKI - BESKIDY Sp. z o.o. w up. lik. z siedzibą w Zwardoniu – NIE OTWIERAĆ” w biurze syndyka w Bielsku-Białej, przy ul. Kamińskiego 1a w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do godziny 15:00.
2 Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto 38 1020 1390 0000 6802 0471 3675 bank PKO BP S.A.

3 Oferta zakupu musi zawierać:
a. Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),
b. Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta,
d. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),
e. Sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe,
f. Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
g. Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży, gdy ma to zastosowanie,
h. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
i. Pisemne oświadczenie, że oferent spełnia warunki uprawniające do nabycia przedmiotu przetargu, w tym w szczególności wynikające z Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 z późn. zmianami.
j. Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
k. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,
l. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,
m. Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.
n. Dokładny termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie przez syndyka z uwzględnieniem punktu r niniejszych warunków,
o. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości,
p. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego,
q. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.
r. Zastrzega się termin trzech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.
s. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
t. Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,
u. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,
v. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,
w. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

a) Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,
b) Przedstawicielem upadłego,
c) Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b

II. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka. Zawiadomienie o wyborze oferenta zostanie opublikowane na stronie internetowej http://www.syndykslask.pl.

III. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 506-144-443.

Inne ogłoszenia użytkownika

Zaproszenie do składania ofert na zakup ruchomości…

OGŁOSZENIE Syndyk Masy Upadłości M-PROFIL Magdaleny Polak w upadłości likwidacyjnej w Węgierskiej Górce zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości upadłego wchodzących w skład masy upadłości…

szczegóły ogłoszenia | data: 28 październik 2019 11:58

9 przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z…

OGŁOSZENIE Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza 9 przetarg pisemny,…

szczegóły ogłoszenia | data: 22 październik 2019 08:46

Syndyk sprzeda składniki masy upadłości

OGŁOSZENIE Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza 8 przetarg pisemny,…

szczegóły ogłoszenia | data: 13 wrzesień 2019 09:32

Zaproszenie do składania ofert na zakup ruchomości…

Syndyk Masy Upadłości M-PROFIL Magdaleny Polak w upadłości likwidacyjnej w Węgierskiej Górce zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości upadłego wchodzących w skład masy upadłości po…

szczegóły ogłoszenia | data: 8 maj 2019 14:46

Wyłonienie podmiotu do zawarcia umowy dzierżawy…

Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym,…

szczegóły ogłoszenia | data: 20 marzec 2019 10:52

AKTUALIZACJA - Odwołanie przetargu pisemnego nieograniczonego…

OGŁOSZENIE Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, odwołuje przetarg pisemny,…

szczegóły ogłoszenia | data: 12 czerwiec 2018 15:07

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki składniki…

OGŁOSZENIE Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony…

szczegóły ogłoszenia | data: 17 maj 2018 11:08

Syndyk ogłasza przetarg na składniki masy upadłości

OGŁOSZENIE Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony…

szczegóły ogłoszenia | data: 18 styczeń 2018 10:59

Przetarg na sprzedaż składników masy upadłości…

OGŁOSZENIE Syndyk Masy Upadłości SKI – BESKIDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zwardoniu, 34-373 Zwardoń 114B, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony…

szczegóły ogłoszenia | data: 28 kwiecień 2017 13:45

Dodawaj ogłoszenia za darmo!
Dla wszystkich bez żadnych ograniczeń!